អ្នកចែកបៀ

SolarXell | អ្នកចែកបៀ

ចក្ខុវិស័យរបស់ SolarXell ថៃ ចង់ ប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យ ឈានដល់ការ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ លក់រាយ នៅតាមតំបន់ នីមួយ។ វា គ្របដណ្តប់ ភាគច្រើននៃ ប្រទេសនេះ។ ដូច្នេះយើង ចង់អញ្ជើញ ឈ្មួញ ទាំងអស់នៅក្នុង ប្រទេសថៃដែល ជាផ្នែកមួយ ប្រាក់ចំណូលការប្រាក់ របស់ក្រុមហ៊ុននេះ ។

essay-smart.com

solar-cell-dealer

dealer2

 

SolarXell ថៃ

សូមទាក់ទងមក ឥឡូវនេះ, ផ្នែកលក់

PeeraponI | 0922839360

Ratchada | 0957257111

essay-smart.com

Thanpicha | 0957167111

Nitikorn | 0957287111