ការផ្ដល់ជូនពិសេស នៅរដូវក្តៅ

ការផ្ដល់ជូនពិសេស នៅរដូវក្តៅ
... ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 តែប៉ុណ្ណោះ ....... ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី 30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2016 តែប៉ុណ្ណោះ .... តម្លៃ ពិសេស! https://kiteessay.com/essay-writing    #SolarInverter ។ SMA គឺជាម៉ាក របស់ពិភពលោក លេខមួយ ពី អាល្លឺម៉ង់ kiteessay  #‎SolarMounting‬ ។ Clenergy ផ្តល់នូវ ការចំណាយទាប និងបច្ចេកវិទ្យា ម៉ោន ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ។ អ្នកនឹងអាចទទួល បានកិច្ចព្រមព្រៀង ពិសេសណាស់ ពីពួកយើង នៅពេលដែលបញ្ជា Inverter មួយរួមគ្នា ជាមួយនឹងឧបករណ៍ ម៉ោន ជា លំដាប់, ឥឡូវនេះ! តែនៅ #‎SolarXell‬  !! ... កុំខកខាន ឱកាស នេះ។ សូមផ្ញើ សំណួររបស់អ្នក ទៅ info@solarxell.com ឬហៅទូរស័ព្ទ 02-1016752‪#‎SMA‬ ‪#‎inverter‬ ‪#‎Solarcell‬ ‪#‎Solar‬ ‪#‎sun‬ ‪#‎renewable‬ ‪#‎energy‬ ‪#‎technology‬

12919629_902110203219782_7791355860912749863_n